Open Panel

Бланки

Бланки для друку

Курсове та дипломне проектування

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи "Корпоративні інформаційні системи"

Структурування дипломної роботи

за освітньо - кваліфікаційним рівнем»

 

8.03050201  «Магістр»  напряму підготовки «Економічна кібернетика»

Порядок формування дипломної роботи магістра:

Øтитульна сторінка (бланк пояснювальної записки);

Øзавдання на дипломну роботу;

Øанотація;

Øзміст;

Øвступ;

Øрозділ перший (теоретично-дослідницький);

Øрозділ другий (аналітико-дослідницький);

Øрозділ третій (проектно-рекомендаційний (моделювання));

Øрозділ четвертий («Спеціальна частина»);

Øрозділ п’ятий («Обґрунтування економічної ефективності»);

Øрозділ шостий («Охорона праці”та ”Безпека в надзвичайних ситуаціях»;

Øвисновки;

Øсписок використаних джерел;

Øдодатки.

 

 

Завдання видають та приймають консультанти розділів

 

Загальний обсяг дипломної роботи магістра повинен складати 120-130 сторінок машинописного тексту без врахування списку використаних джерел і додатків.

 

Обсяг розділів дипломної роботи:

Øанотація 1 стор.;

Øвступ   - (14 стор.);

ØРозділ 1 – (25-30 стор);

ØРозділ 2 – (25-30 стор);

ØРозділ 3 – (25-30 стор);

ØРозділ 4 – (8-10 стор);

ØРозділ 5 – (8-10 стор);

ØРозділ 6 – (10-12 стор);

Øвисновки – (2 – 4 стор);

Øсписок використаних джерел - 3 - 5 стор.

Øдодатки (обсяг необмежений, але не більший, ніж обсяг основного тексту дипломної роботи магістра)

 

Кожен з розділів має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень і висновків.

Загальну кількість ілюстративних листів дипломної роботи магістра формату А-4 випускник узгоджує з керівником та представляє їх під час захисту за допомогою проектора.

Навчально-методична література кафедри

Перелік виданих кафедрою підручників, посібників, збірників, конспектів лекцій з посиланням на електронні версії в ELARTU

Кареліна О. В. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інформаційні банківські технології» для студентів спеціальності 7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» / О. В. Кареліна, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. - 91 с.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни « Математичні методи в менеджменті і маркетингу» для студентів спеціальності 051«Економіка» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 180 с.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни « Математичні методи ринкової економіки». частина І для студентів спеціальності 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., асистент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – с.63.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни «Методи оптимального управління в економіці» для студентів спеціальності 7.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 63 с.

 Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни «Моделі економічної динаміки» для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання /к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 65 с.

Методичні рекомендації опорного конспекту лекцій з дисципліни «Моделювання економічної динаміки» для студентів спеціальності 051«Економіка» денної та заочної форми навчання / доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 67 с.

Методичні вказівки по опорному конспекту лекцій з дисципліни «Моделювання інвестиційних процесів» для студентів спеціальності 6.030502 «Економічної кібернетики» денної та заочної форми навчання / к.е.н., доцент Н.М. Гарматій – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2017. – 104 с.

 

Практики

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., практика є обов’язковою складовою процесу підготовки фахівців у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на підприємствах і в організаціях різних галузей господарювання, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на:

                оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;

                отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;

                самовдосконалення у професійній майстерності.

І курс "Вступ до фаху"

Метою проходження практики «Вступ до фаху» є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Програма розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (з терміном навчання чотири роки).

Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні всієї діяльності студентів і керівників практики протягом того періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики.

Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок і застосування у реальних умовах теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін з циклів загальноекономічної та професійної підготовки за напрямом підготовки 05.051 «Економіка».

Методичні рекомендації і бланки документів практики "Вступ до фаху"

Графіки навчального процесу

Графік-календар навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік.