Open Panel

Практики

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., практика є обов’язковою складовою процесу підготовки фахівців у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на підприємствах і в організаціях різних галузей господарювання, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на:

                оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;

                отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;

                самовдосконалення у професійній майстерності.

І курс "Вступ до фаху"

Метою проходження практики «Вступ до фаху» є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Програма розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (з терміном навчання чотири роки).

Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні всієї діяльності студентів і керівників практики протягом того періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики.

Програма передбачає планове, поетапне засвоєння студентами практичних і професійних навичок і застосування у реальних умовах теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін з циклів загальноекономічної та професійної підготовки за напрямом підготовки 05.051 «Економіка».

Методичні рекомендації і бланки документів практики "Вступ до фаху"