Economic Cybernetic

Історія кафедри

Кафедра «Економічної кібернетики» була створена у 2005 році на базі кафедр «Економіка виробничої діяльності» та «Фінанси, облік і аудит» (наказ № 240-01 від 31.08.2005 р.) і є випусковим структурним підрозділом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя факультету економіки та менеджменту (ФЕМ)

Кафедра економічної кібернетики здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

051 «Економіка»

Бакалавр

Освітньо-наукова програма здійснює  підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області. Це поєднання фахових знань та вмінь з економіки у прийнятті обґрунтованих управлінських рішень на мікро- та макрорівні економічної системи із застосуванням сучасних інформаційних технологій та бізнес-аналітики. Особливостями програми є:

  1. Навчання за програмами подвійних дипломів у ЗВО-партнерах за кордоном;
  2. Участь у програмах академічної мобільності (зокрема, Еразмус+);
  3. Участь у Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях;
  4. Можливість участі у міжнародних освітніх проектах;
  5. Можливість проходження практик за кордоном.

051 «Економіка»

Магістр

Освітньо-професійна програма орієнтована на здобуття студентами професійних знань, умінь, навичок та інших компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності  у галузях прикладної економіки, інформаційних технологій в економіці, програми моделювання соціально-економічних систем і процесів. Студенти проходять практику на українських підприємствах. За бажанням можна проходити літню практику на європейських підприємствах. Освітня програма узгоджена із навчальним планом Люблінської політехніки за спеціальністю “Gospodarka elektroniczna” (ІІ Stopni), є можливість навчання за програмою подвійних дипломів.