Economic Cybernetic

Академічна доброчесність

Академічна доброчесність не обмежується лише дотриманням правил інтелектуальної чесності, але охоплює більший спектр цінностей, таких як чесність, точність та відповідальність у всіх аспектах академічної діяльності. Це фундаментальне поняття в університетському середовищі, яке підкреслює не лише значення чесності для індивідуального розвитку, але й для розвитку науки та освіти в цілому.

Здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники кафедри економічної кібернетики регулярно обговорюють  питання дотримання академічної доброчесності на розширених засіданнях, зокрема:

06.03.2024 Доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н. Ірина МАРТИНЯК взяла участь у  Вебінарі «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи», організованому  Національним університетом «Запорізька політехніка»

06.03.2024 Доцент кафедри економічної кібернетики, к.е.н. Ірина МАРТИНЯК взяла участь у  Вебінарі «Академічна доброчесність: виклики, проблеми та перспективи», організованому  Національним університетом «Запорізька політехніка», який відбувся з 6 березня 2024 року.
https://kaf-ek.tntu.edu.ua/news/iryna-martyniak-vziala-uchast-u-vebinari-akademichna-dobrochesnist-vyklyky-problemy-ta-perspektyvy/

8.02.2024.  Зустріч гаранта освітньої програми “Економіка” першого (бакалаврського) рівня зі здобувачами вищої освіти та викладачами
Зустріч гаранта освітньої програми “Економіка” першого (бакалаврського) рівня зі здобувачами вищої освіти та викладачами  https://kaf-ek.tntu.edu.ua/news/zustrich-haranta-osvitnoi-prohramy-ekonomika-zi-zdobuvachamy-vyshchoi-osvity-ta-vykladachamy/

 


30.11.2023. В рамках постійнодіючого семінару гарантів освітніх програм  ТНТУ відбулася зустріч із експертом НАЗЯВО д.е.н., проф.Лілією Якимишин, професорм кафедри промислового маркетингу, на якій присутні розглянули ключові моменти підготовки до акредитації освітніх програм , зокрема, забезпечення критерію 5 – контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність.
19.10.2023 Відповідно до плану проведення заходів із учасниками освітнього процесу щодо дотримання правил академічної доброчесності кафедри економічної кібернетики ТНТУ відбулася зустріч із учасниками освітнього процесу ОП “Економіка” щодо дотримання правил академічної доброчесності.

З 15 березня по 12 квітня 2023 р. гаранти ОП «Економіка» Олена БЕРЕСТЕЦЬКА та Ірина МАРТИНЯК пройшли навчання за програмою  «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» від ГО  «Прогресильні». Однією з тем курсу, які обговорювалися спікерами, було «Питання академічної доброчесності та чому це важливо в розрізі розвитку країни?» (спікер – Артем АРТЮХОВ СумДУ)

30.03.2023 Зустріч гаранта освітньої програми “Економіка” другого (бакалаврського) рівня зі здобувачами вищої освіти та викладачами.

30.03.2023 Зустріч гаранта освітньої програми “Економіка” другого (бакалаврського) рівня зі здобувачами вищої освіти та викладачами. https://www.facebook.com/share/p/THV8haAfKFTxwwnc/

Більшість викладачів кафедри пройшли онлайн курс на порталі Prometheus про теоретичні аспекти академічної доброчесності, про фактори, що безпосередньо впливають на культуру академічної доброчесності здобувачів вищої освіти і застосовують теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві.

Студенти групи ПК-11 Тетяна Сивак та Емілія Гнап також пройшли онлайн курс щодо дотримання академічної доброчесності на порталі Prometheus:

Важливо, навчати здобувачів вищої освіти дотримуватись академічної  доброчесності з перших курсів навчання, що, зокрема, реалізується при вивченні дисциплін  «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (ID: 1603).

В силабусах з ОК та на вступних заняттях з усіх дисциплін наголошується на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності. Усі електронні навчальні курси в ATutor передбачають автоматичну перевірку завантажених файлів робіт здобувачів на унікальність.  Здобувачі ОР магістр детально вивчають вимоги до написання академічних текстів на основі дотримання принципів академічної доброчесності на курсі «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіц»і (ID: 3165), зокрема, при вивченні теми «Академічна доброчесність як основа сталого розвитку університету».

 Здобувачі ОР  доктора філософії вивчають ОК «Засади провадження наукової діяльності», в рамках лекційних занять якої приділено увагу академічній доброчесності в освітньому процесі та наукових дослідженнях.  

Правила дотримання академічної доброчесності в ТНТУ Ім. І. Пулюя регламентуються документами:

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – наказ №4/7-969 від 01.11.2019

Положення про недопущення академічного плагіату в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя – наказ №4/7-964 від 01.11.2019 зі змінами від 19.12.2019 наказ №4/7-114 від 12.02.2020, зі змінами від 26.01.2021 – наказ №4/7-72 від 02.02.2021

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя – наказ №4/7-892 від 07.09.2023

Наказ № 4/7-347 від 03.04.23 р. Щодо перевірки кваліфікаційних робіт (кваліфікаційних наукових робіт) здобувачів вищої освіти на плагіат.

Наказ № 4/7-868 від 30.08.23 р. Про перевірку на плагіат робіт, котрі вимагають рекомендації до видання вченою радою

Наказ № 4/7-935 від 29.09.23 р. Про перевірку на плагіат статей, котрі будуть опубліковані у періодичних наукових виданнях Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Наказ № 4/7-951 від 10.10.23 р. Про організацію перевірки на академічний плагіат науково-методичних праць, дистанційних курсів, монографій та інших робіт, котрі вимагають рекомендації вченої ради до видання

Розпорядження № 5/13-138 від 11.10.23 р. Про планування заходів із учасниками освітнього процесу щодо дотримання правил академічної доброчесності.