Economic Cybernetic

Неформальна та інформальна освіта

Викладачі кафедри економічної кібернетики заохочують студентів здобувати нові актуальні знання не лише на парах, а й у формі неформальної та інформальної освіти. Студенти активно проходять пізнавальні курси, тренінги, семінари,  розвивають soft skills у цікавих конкурсах,  активно беруть участь у науково-практичних конференціях.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством, а процедури їх визнання регламентується «Положенням про визнання у ТНТУ результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті» (наказ № 4/7-156 від 26.02.2021 ).

Визнання результатів навчання у неформальній освіті дозволяється для дисциплін навчального плану, які вивчаються з другого семестру. Зарахована може бути як навчальна дисципліна повністю, так і її складові (змістовні модулі, окремі теми тощо). Визнання результатів проводиться у семестрі, який передує семестру, в якому згідно з навчальним планом ОП передбачено вивчення дисципліни, яка може бути частково чи повністю зарахована. Зарахування результатів неформальної освіти здійснюється за заявою здобувача та передбачає підтвердження того, що здобувач досяг певних результатів навчання, передбачених ОП, за якою він навчається.