Economic Cybernetic

Освітньо-наукові програми

Освітня програма за спеціальністю 051 “Економіка”

(Доктор філософії з економіки)

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”

Освітня програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма

Рік введення в дію: 2022

Гарант к.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Бакушевич Іванна Всеволодівна