Economic Cybernetic

Магістр

Загальна характеристика ОП:

Обсяг ОП – 90 кредитів ЄКТС

Тип диплому – диплом магістра

Мова навчання – українська

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним інструментарієм, креативним мисленням, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня в умовах невизначеності та цифрових трансформацій економіки для забезпечення сталого розвитку

Детальніше із змістом ОП можна ознайомитися на сайті ТНТУ або на сайті кафедри економічної кібернетики.

Термін навчання  – 1 рік 4 місяці (3 навчальних семестри)

Графік навчального процесу у 2023-2024 н.р. : для студентів ДФН ,  для студентів ЗФН

Розклад для груп магістрів: ПКм-51, ПКм-61, ПКмз-61

Середовище дистанційного навчання: https://dl.tntu.edu.ua/login.php

Освітня програма розроблена на основі Стандарту вищої освіти за спеціальністю «Економіка» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України № 382 від 04.03.2020

Освітні компоненти ОП підготовки магістра

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці……Силабус
Професійна комунікація у міжнародній діяльності……………………….Силабус
Інформаційний менеджмент…………………………………………………………..Силабус
Корпоративні інформаційні системи……………………………………………….Силабус
Методи оптимального управління в економіці………………………………Силабус
Моделювання розвитку економіки…………………………………………………Силабус
Управління проєктами сталого розвитку………………………………………..Силабус
Фахова практика……………………………………………………………………………….Силабус
Практика за темою кваліфікаційної роботи……………………………………Силабус

Протягом всього періоду навчання здобувачі освітнього ступеня формують індивідуальну освітню траєкторію

Перелік вибіркових дисциплін сформовано у середовищі електронного навчання університету ATutor, вкладка «Вибіркові дисципліни».

РЕКОМЕНДОВАНІ КАФЕДРОЮ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Кафедра рекомендує здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти для глибшого засвоєння ОП обрати дисципліни із запропонованого переліку:

Економічні розрахунки в страхуванні……………………………………….Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=3264
Ефективність інформаційних систем…………………………………………….Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=1378
Логістика та бази даних міжнародних перевезень………………………..Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=2148
Математичні методи в менеджменті і маркетингу………………………..Силабус
Управління міжнародними проектами………………………………………….Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=5497
Етика професійної діяльності та основи педагогіки Силабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=3341
Інтелектуальна власністьСилабус https://dl.tntu.edu.ua/mods/syllabus/view.php?cid=555

Пропонуємо здобувачам ОКР Магістр використовувати можливості неформальної та інформальної освіти, зокрема, через використання ресурсів платформ:

Coursera

Udemy

Ukraine Global Faculty

Microsoft

YouControl

Prometheus